• Thực hiện Chỉ thị số 4527/CT-BNN-KH ngày 14/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, Cục Quản lý xây dựng công trình yêu cầu các chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển do Bộ quản lý (vốn ngân sách tập trung và vốn trái phiếu Chính phủ) tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 đối với các dự án do đơn vị trực tiếp quản lý, Cục Quản lý xây dựng công trình theo dõi, Bộ Nông nghiệp và PTNT là cấp quyết định đầu tư
 

 TIN TỨC

 
 

 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 
 

 Liên kết website

 
 

 THÔNG BÁO

 
 

 VIDEO HOẠT ĐỘNG

 
 

 TẢI VỀ