Cơ cấu tổ chức

 Cục Xây dựng quản lý công trình gồm:

  • Cục trưởng, các Cục phó
  • Văn phòng cục
  • Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
  • Phòng Thẩm định đầu tư công trình
  • Phòng Chế độ Dự án
  • Phòng Quản lý Thi công và Chất lượng công trình
  • Văn phòng đại diện Cục tại phía Nam
 

 Liên kết website