Xin ý kiến dự thảo Quyết định hướng dẫn một số nội dung về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng Nông nghiệp và PTNT
 

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC QUẢN LÝ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

Số:  886 /XD-TC

V/v xin ý kiến dự thảo Quyết định hướng dẫn một số nội dung về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng Nông nghiệp và PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục: Thủy lợi; Phòng chống Thiên tai; Thủy sản;

- Vụ Pháp chế;

- Văn phòng Bộ;

- Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ quản lý.

 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 53 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng quy định: “Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng như sau: Hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng áp dụng cho các công trình xây dựng chuyên ngành”.

Để thống nhất thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng Nông nghiệp và PTNT do Bộ quản lý, Cục Quản lý xây dựng công trình dự thảo “Quyết định của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn” (sau đây gọi tắt là dự thảo Quyết định).

Dự thảo tờ trình và Quyết định và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục theo địa chỉ xdcb.vn. Dự thảo Quyết định có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Vì vậy, Cục Quản lý xây dựng công trình đề nghị các đơn vị rà soát, nghiên cứu, góp ý.

Ý kiến bằng văn bản của Quý đơn vị gửi về Cục Quản lý xây dựng công trình trước ngày 10/7/2020 để hoàn thiện dự thảo Quyết định trình Lãnh đạo Bộ xem xét ban hành. Đồng thời, đề nghị gửi qua thư điện tử theo địa chỉ:  dinhph.xd@gmail.com letuantcxd@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.​

Nơi nhận:

 - Như  trên;

 - Lãnh đạo Cục;

 - Văn phòng Cục (đăng tải dự thảo).

 - Phòng: TC, CĐ, TĐ;

 - Lưu: TC, TC.

 

CỤC TRƯỞNG

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Hải Thanh


File đính kèm: Công_văn_xin_ý_kiến_về_Hướng_dẫn_kiểm_tra_công_tác_nghiệm_thu_(F2).docxCông_văn_xin_ý_kiến_về_Hướng_dẫn_kiểm_tra_công_tác_nghiệm_thu_(F2).docxTờ_trình__về_kiểm_tra_công_tác_nghiệm_thu_(F2).docxTờ_trình__về_kiểm_tra_công_tác_nghiệm_thu_(F2).docxQuyết_định_kiểm_tra_công_tác_nghiệm_thu_(F).docxQuyết_định_kiểm_tra_công_tác_nghiệm_thu_(F).docxPhụ_lục_I-_Hướng_dẫn_kiểm_tra_công_tác_NTCTXD_26.6.2020.docPhụ_lục_I-_Hướng_dẫn_kiểm_tra_công_tác_NTCTXD_26.6.2020.doc

xdcb.vn
 

 Liên kết website