Biểu mẫu xây dựng kế hoạch đầu tư từ nguồn ngân sách năm 2019

Thực hiện Chỉ thị số 4527/CT-BNN-KH ngày 14/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, Cục Quản lý xây dựng công trình yêu cầu các chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển do Bộ quản lý (vốn ngân sách tập trung và vốn trái phiếu Chính phủ) tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 đối với các dự án do đơn vị trực tiếp quản lý, Cục Quản lý xây dựng công trình theo dõi, Bộ Nông nghiệp và PTNT là cấp quyết định đầu tư, cụ thể:

            1. Đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 (theo mục A, phần thứ hai của Chỉ thị 4527/CT-BNN-KH).

2. Tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và dự kiến 6 tháng cuối năm 2018. Phân tích những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ (kiểm điểm theo kế hoạch được giao và tiến độ công trình đã được Bộ phê duyệt).

            3. Xây dựng kế hoạch năm 2019 (nêu các mục tiêu chính, kết quả cần đạt được, tiến độ triển khai cụ thể theo tháng, quý, năm) và hoàn thiện các thông số theo bảng biểu: dự án vốn ngân sách tập trung (biểu mẫu số 1a1b), dự án vốn trái phiếu Chính phủ (biểu mẫu số 2a2b).  

 Các biểu mẫu được đính kèm: 1a._Bieu_2018_TN.xlsx1b._Bieu_2019_von_TN.xlsx2a._2018_TPCP.xlsx2b._Bieu_2019_von_TPCP.xlsx3a._Bieu_2018_ODA.xlsx3b._Bieu_2019_von_ODA.xlsx

xdcb.vn
Các tin khác
 

 Liên kết website