Công văn số 468/XD-TC ngày 31 tháng 5 năm 2017 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn NSNN năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC QUẢN LÝ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 468/XD-TC

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn NSNN năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.

Hà Nội, ngày  31  tháng  5  năm 2017


Kính gửi:..................................................................................................................

 

Vốn ngân sách nhà nước năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Cục Quản lý xây dựng công trình (Cục) quản lý đã được phân bổ cho các chủ đầu tư ngay từ đầu năm tại Văn bản số 589/BNN-KH ngày 17/01/2017 và bổ sung đợt 2 tại Văn bản số 3915/BNN-KH ngày 12/5/2017. Tuy nhiên, theo tổng hợp báo cáo của chủ đầu tư đến thời điểm hiện nay khối lượng thực hiện và giải ngân các dự án đạt rất thấp (khối lượng thực hiện đạt trung bình 43%, giải ngân đạt khoảng 28%), một số dự án có nguy cơ không hoàn thành kế hoạch vốn được giao.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại cuộc họp giao ban tháng 5/2017 nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân theo kế hoạch vốn ngân sách nhà nước được giao, Cục yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các gói thầu đang thực hiện: Tổ chức điều chỉnh tiến độ thực hiện cho phù hợp với thực tế và kế hoạch vốn được giao; tăng cường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp thời nghiệm thu khối lượng hoàn thành để làm thủ tục giải ngân, tránh trường hợp để dồn về cuối năm mới thanh toán.  

2. Đối với các gói thầu khởi công mới: Khẩn trương hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng để sớm triển khai thi công. Tổ chức phê duyệt tiến độ thi công chi tiết theo tuần, tháng làm cơ sở đôn đốc thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

3. Đối với các dự án hoàn thành: Đôn đốc nhà thầu tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình; lập hồ sơ hoàn công, bàn giao công trình đưa vào sử dụng; khẩn trương thanh toán cho các nhà thầu và chuẩn bị thủ tục quyết toán công trình.

Bộ yêu cầu đến ngày 31 tháng 7 năm 2017 các dự án phải giải ngân đạt tối thiểu 50% kế hoạch vốn năm 2017 đã giao; trường hợp chậm, Bộ sẽ điều chuyển cho dự án khác và không giao vốn năm 2018. Ngoài ra, đây cũng là cơ sở để xem xét đánh giá vai trò người đứng đầu đơn vị vào cuối năm.

Cục yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện và gửi kế hoạch giải ngân về Cục trước ngày 15/6/2017./.​


Nơi nhận :

- Như trên;

- Cục trưởng (b/cáo);

Các đơn vị: B2, TC, KH, TĐ, CĐ;

Website Cục Quản lý XDCT;​

Lưu: VT (45b).

 

                     KT. CỤC TRƯỞNG

                      PHÓ CỤC TRƯỞNG

                                 

                            (đã ký và đóng dấu)​      


                                                                

                      Nguyễn Song Lâm


File đính kèm: 648_XD-TC.pdf648_XD-TC.pdf
xdcb.vn
Các tin khác
 

 Liên kết website