Quản lý chất lượng, tiến độ  thi công, giải ngân vốn các dự án đầu tư xây dựng công trình nguồn TPCP giai đoạn 2016-2020

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC QUẢN LÝ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   87   /XD-TC

V/v quản lý chất lượng, tiến độ

 thi công, giải ngân vốn các dự án đầu tư xây dựng công trình nguồn TPCP giai đoạn 2016-2020​

Hà Nội, ngày  21  tháng 01 năm 2019 

Kính gửi: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ tại Văn bản số 258/BNN-XD ngày 15/01/2019 về tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình nguồn vốn TPCP giai đoạn 2016-2020, Cục Quản lý xây dựng công trình yêu cầu chủ đầu tư thực hiện một số nội dung sau:

1. Về kế hoạch thực hiện tổng thể và tiến độ thực hiện năm 2019.

Khẩn trương lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện tổng thể dự án, tiến độ thi công chi tiết, tiến độ giải ngân vốn kế hoạch năm 2019 theo đúng nội dung chỉ đạo của Bộ tại Văn bản số 258/BNN-XD, trong đó nêu cụ thể: Mục tiêu, mốc thời gian hoàn thành cho từng nội dung công việc, hạng mục công trình quan trọng; công tác phê duyệt thiết kế, mặt bằng thi công, điều kiện và kế hoạch khởi công xây dựng (đối với các dự án mở mới), kèm theo mẫu Phụ lục I, II đính kèm văn bản này, gửi về Cục Quản lý xây dựng công trình trước ngày 30/01/2019 để tổng hợp, theo dõi.

2. Về quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình

a) Hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) thi công xây dựng công trình

- Chủ đầu tư phải xây dựng hệ thống QLCL, xác định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống QLCL của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng và các chủ thể khác; chủ đầu tư phải kiểm tra, chấp thuận bằng văn bản về hệ thống QLCL, mục tiêu, chính sách đảm bảo chất lượng công trình của các nhà thầu và các chủ thể tham gia trước khi triển khai thi công.

- Hệ thống QLCL phải phù hợp với quy mô, nhiệm vụ của từng công trình/dự án, gồm các nội dung chính: Căn cứ pháp lý, trình tự thực hiện và trách nhiệm của các chủ thể tham gia; nội dung giám sát chất lượng thi công, giám sát thực hiện tiến độ thi công xây dựng; trình tự và nội dung nghiệm thu thanh toán khối lượng; phụ lục, biểu mẫu kèm theo....

b) Giám sát thi công xây dựng công trình

- Báo cáo Cục Quản lý xây dựng công trình về hình thức thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng (chủ đầu tư tự giám sát hoặc thuê tổ chức tư vấn giám sát); kèm theo hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của cá nhân, tổ chức tham gia giám sát thi công xây dựng từng hạng mục công trình hoặc công trình trước ngày 30/01/2019.

- Công tác giám sát chất lượng thi công xây dựng, giám sát thực hiện tiến độ thi công xây dựng theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định hiện hành. Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện theo Điều 7 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Trước khi tổ chức giám sát chủ đầu tư phải tổ chức lập và chấp thuận nhiệm vụ, nội dung (đề cương) giám sát thi công xây dựng, bao gồm: Thành lập Văn phòng giám sát để tổ chức thực hiện công tác giám sát tại hiện trường; lập sơ đồ tổ chức giám sát; quyết định phân giao nhiệm vụ, quyền hạn của cá nhân thực hiện giám sát; kế hoạch, quy trình kiểm soát chất lượng; kiểm tra, nghiệm thu, quản lý các tài liệu, hồ sơ ......

Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và các chủ thể liên quan có thể tham khảo: Hệ thống QLCL công trình xây dựng; đề cương giám sát thi công xây dựng công trình do Cục Quản lý xây dựng công trình dự thảo và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và PTNT (xdcb.vn).

c) Với công tác giám sát tác giả của thiết kế

Trong quá trình thi công xây dựng công trình, tư vấn thiết kế phải lập nhiệm vụ, kế hoạch giám sát tác giả trình chủ đầu tư chấp thuận, bố trí nhân sự đáp ứng năng lực, đủ thẩm quyền để thực hiện giám sát tác giả theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và yêu cầu hợp đồng đã ký.

Đối với các giai đoạn thi công quan trọng, điểm dừng kỹ thuật (móng công trình, chặn dòng vượt lũ, ...), tư vấn thiết kế phải thường xuyên có mặt tại hiện trường, kịp thời giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công và là thành phần tham gia nghiệm thu.

Yêu cầu các chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

 - Như trên;

 - TTr Hoàng Văn Thắng (để b/cáo);

 - Các Tổng cục: TL, PCTT, TS;

 - Các Phó Cục trưởng (để c/đạo);

 - Các Phòng: TC, KH, TĐ, CĐ (để đ/đốc);

 - Lưu: VT, TC.

CỤC TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Nguyễn Hải Thanh

File đính kèm: Văn_bản_của_Cục_về_Quản_lý_chất_lượng,_tiến_độ_thi_công,_giải_ngân_vốn_22.01.2019_(phát_hành).docVăn_bản_của_Cục_về_Quản_lý_chất_lượng,_tiến_độ_thi_công,_giải_ngân_vốn_22.01.2019_(phát_hành).doc;
​​
xdcb.vn
Các tin khác
 

 Liên kết website