Quyết định số 1972/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

​B​Ộ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

               ​Số: 1972 /QĐ-BNN-XD​

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  22  tháng 5  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư

các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư do Bộ Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn quản lý


       BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư; số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các quy định trước đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; chủ đầu tư, chủ dự án các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

      KT. BỘ TRƯỞNG      

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ;

- Cổng thông tin điện tử của Bộ;

- Cổng thông tin điện tử của Cục XD;

- Lưu VT, XD (150b).

THỨ TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

Hoàng Văn Thắng

​File đính kèm: QD_ban_hành_QC_GSĐGĐT.docQD_ban_hành_QC_GSĐGĐT.doc
​​
xdcb.vn
Các tin khác
 

 Liên kết website