THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 
  
Cơ quan thực hiện
  
Thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư/ Báo cáo Kinh tế kỹ thuật
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Các Tổng cục, Cục, Vụ được Bộ trưởng giao nhiệm vụ là đơn vị đầu mối thẩm định.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục, Vụ có quản lý đầu tư xây dựng 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị liên quan đến chuyên ngành dự án
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu/ Hồ sơ yêu cầu
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ đầu tư
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị được Chủ đầu tư giao nhiệm vụ. 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  không
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Các Tổng cục, Cục, Vụ được Bộ trưởng giao nhiệm vụ là đơn vị đầu mối thẩm định.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục, Vụ có quản lý đầu tư xây dựng 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  không
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thẩm định, phê duyệt Kết quả đấu thầu/Kết quả chỉ định thầu.
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ đầu tư
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị được Chủ đầu tư giao nhiệm vụ. 
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  không
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 

 Liên kết website