NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH

 
  
  
  
Trích yếu
2038/QĐ-BNN-XD24/08/2012Đầu tư xây dựng

​Công bố thủ tục hành chính ban hành thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

85/2009/NĐ-CP15/10/2009Đấu thầu

​Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

12/2009/NĐ-CP10/02/2009Đầu tư xây dựng

​Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

15/2013/NĐ-CP06/02/2013Đầu tư xây dựng

​Về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

23/2009/NĐ-CP27/02/2009Xây dựng - quy hoạch kiến trúc

​​Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng;
kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

38/2013/NĐ-CP23/04/2013Đầu tư xây dựng

​Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

43/2014/NĐ-CP15/05/2014Tài nguyên và môi trường

Quy định chi tiết​ thi hành một số diều của Luật Đất đai

48/2010/NĐ-CP07/05/2010Xây dựng - quy hoạch kiến trúc

​Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

63/2014/NĐ-CP26/06/2014Đấu thầu

​Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

83/2009/NĐ-CP15/10/2009Đầu tư xây dựng

​Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

112/2009/NĐ-CP14/12/2009Đầu tư xây dựng

​Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

207/2013/NĐ-CP11/12/2013Xây dựng - quy hoạch kiến trúc

​Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

210/2013/NĐ-CP19/12/2013Đầu tư xây dựng

​Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

19/2014/QĐ-TTg05/03/2014Xây dựng - quy hoạch kiến trúc

​Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

32/2015/NĐ-CP25/03/2015Đầu tư xây dựng

Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2015 và thay thế Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.​

44/2015/NĐ-CP06/05/2015Đầu tư xây dựng

​Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

46/2015/NĐ-CP12/05/2015Đầu tư xây dựng

​Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

59/2015/NĐ-CP18/06/2015Đầu tư xây dựng

​Về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

1134/QĐ-BXD08/10/2015Đầu tư xây dựng

​Về việc Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

119/2015/NĐ-CP13/11/2015Đầu tư xây dựng

​Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

122/2015/NĐ-CP14/11/2015Dự toán, chế độ

​Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

24a/2016/NĐ-CP05/04/2016Đầu tư xây dựng

​Về quản lý vật liệu xây dựng.

1402/QĐ-TTg13/07/2016Đấu thầu

​Phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025.

42/2017/NĐ-CP05/04/2017Đầu tư xây dựng

​Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng​

1972 /QĐ-BNN-XD 22/05/2017Đầu tư xây dựng

Về việc ban hành quy chế thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý​

 

 Liên kết website