THÔNG TƯ

 
  
  
  
Trích yếu
05/2017/TT-BXD05/04/2017Xây dựng - quy hoạch kiến trúc

ng dn c đnh, qun lý chi phí quy hoch y dựng và quy hoch đô thị​

16/2016/TT-BXD30/06/2016Đầu tư xây dựng
Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2016.​
10/2016/TT-BXD15/03/2016Xây dựng - quy hoạch kiến trúc

​Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng.​

04/2016-TT-BXD10/03/2016Đầu tư xây dựng

​Quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

07/2016/TT-BXD10/03/2016Đầu tư xây dựng

​Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.​

06/2016/TT-BXD10/03/2016Đầu tư xây dựng

​Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.​

08/2016/TT-BXD10/03/2016Đầu tư xây dựng

​Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.​

09/2016/TT-BXD10/03/2016Đầu tư xây dựng

​Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình.​

03/2016-TTr-BXD10/03/2016Đầu tư xây dựng

​Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.​

02/2016/TT-BKHĐT01/03/2016Đầu tư xây dựng

Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư​.

35/2016/TT-BTC26/02/2016Dự toán, chế độ

Hướng dẫn việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung​.

23/2015/TT-BKHĐT21/12/2015Đấu thầu

Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.

19/2015/TT-BKHĐT27/11/2015Đấu thầu

​Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

11/2015/TT-BKHĐT27/10/2015Đấu thầu

​Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

10/2015/TT-BKHĐT26/10/2015Đấu thầu

​Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn Nhà thầu

07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC08/09/2015Đấu thầu

Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu  và lựa chọn nhà thầu qua mạng

17/2013/TT-BXD30/10/2013Xây dựng - quy hoạch kiến trúc

​Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

13/2013/TT-BXD15/08/2013Đầu tư xây dựng

Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình​

10/2013/TT-BXD25/07/2013Xây dựng - quy hoạch kiến trúc

​Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng

09/2012/TT-BXD28/11/2012Xây dựng - quy hoạch kiến trúc

​Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

09/2011/TT-BKHĐT07/09/2011Đấu thầu

​Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn

08/2011/TT-BXD28/06/2011Xây dựng - quy hoạch kiến trúc

​Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng

09/2011/TT-BXD28/06/2011Xây dựng - quy hoạch kiến trúc

​Hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

13/2010/TT-BKH02/06/2010Đầu tư xây dựng

​Quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

04/2010/TT-BXD26/05/2010Đầu tư xây dựng

​Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

06/2010/TT-BKH09/03/2010Đấu thầu

​Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

05/2010/TT-BKH10/02/2010Đấu thầu

​Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

04/2010/TT-BKH01/02/2010Đấu thầu

​Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

03/2010/TT-BKH27/01/2010Đấu thầu

​Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp

02/2010/TT-BKH19/01/2010Đấu thầu

​Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

1 - 30Tiếp theo
 

 Liên kết website