BIỂU MẪU HỒ SƠ ĐẤU THẦU

 
  
  
  
  
HopDongThamTraTKKT.docHopDongThamTraTKKTMẫu hợp đồng thẩm tra tổng dự toán, dự toán69 KB
HopDongThamTraTKTC.docHopDongThamTraTKTCMẫu hợp đồng thẩm tra thiết kế thi công (TKTC)64 KB
HopDongTVQLDA.pdfHopDongTVQLDAMẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án885 KB
MauBaoCaoGiamSatDanhGiaDauTu.docMauBaoCaoGiamSatDanhGiaDauTuMẫu và các qui định về báo cáo đánh giá giám sát đầu tư207 KB
MauHopDongTuVanGiamSat.docMauHopDongTuVanGiamSatMẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình191 KB
MauQuyetDinhToTrinh.docMauQuyetDinhToTrinhMẫu quyết định, tờ trình phê duyệt dự án đầu tư và Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật102 KB
 

 Liên kết website