VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 
  
  
  
Trích yếu
43/2013/QH1326/11/2013Đấu thầu

​Quốc hội ban hành Luật đấu thầu.

45/2013/QH1329/11/2013Tài nguyên và môi trường

​Quốc hội ban hành Luật đất đai.

49/2014/QH1318/06/2014Đầu tư xây dựng

​Quốc hội ban hành Luật đầu tư công.

50/2014/QH1318/06/2014Đầu tư xây dựng

​Quốc hội ban hành Luật xây dựng.

16/2003/QH1126/11/2003Đầu tư xây dựng

​Luật quy định về hoạt động xây dựng.

113/2009/NĐ-CP15/12/2009Đầu tư xây dựng

​Về giám sát và đánh giá đầu tư.

 

 Liên kết website