Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
  
  
  
HopDongTVQLDA.pdfHopDongTVQLDAMẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án
HopDongThamTraTKKT.docHopDongThamTraTKKTMẫu hợp đồng thẩm tra tổng dự toán, dự toán
HopDongThamTraTKTC.docHopDongThamTraTKTCMẫu hợp đồng thẩm tra thiết kế thi công (TKTC)
MauBaoCaoGiamSatDanhGiaDauTu.docMauBaoCaoGiamSatDanhGiaDauTuMẫu và các qui định về báo cáo đánh giá giám sát đầu tư
MauHopDongTuVanGiamSat.docMauHopDongTuVanGiamSatMẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
MauQuyetDinhToTrinh.docMauQuyetDinhToTrinhMẫu quyết định, tờ trình phê duyệt dự án đầu tư và Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật