Công văn 10078 /BNN-XD ngày 17 tháng 12 năm 2014 V/v đánh giá năng lực nhà thầu tư vấn, thi công xây dựng tham gia các dự án do Bộ Nông &PTNT quản lý
 
BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 10078/BNN-XD

V/v đánh giá năng lực nhà thầu tư vấn, thi công xây dựng tham gia các dự án do Bộ Nông nghiệp &PTNT quản lý

Hà Nội, ngày  17   tháng  12 năm 2014
        Kính gửi:
     - Các Tổng cục, các Cục, Vụ thuộc Bộ;
     - Chủ đầu tư, chủ dự án các dự án đầu tư xây dựng công trình.
 
Để tăng cường công tác quản lý chất lượng, hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý, Bộ ban hành quy định việc đánh giá năng lực các nhà thầu tư vấn, thi công xây dựng tham gia các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý, như sau:
1. Cơ sở đánh giá:
- Chủ đầu tư xem xét mức độ đáp ứng yêu cầu về bố trí nhân lực, thiết bị; kết quả đạt được về chất lượng, tiến độ của công trình so với các yêu cầu của hợp đồng và các tài liệu liên quan để đánh giá theo 2 mức «Đáp ứng yêu cầu/Không đáp ứng yêu cầu» tại khung tiêu chí các phụ lục số 1,2,3,4 kèm theo.
- Tổ chức đánh giá theo các tiêu chí:
+ Đánh giá năng lực độc lập đối với từng nhà thầu tham gia gói thầu, hợp đồng tại mỗi kỳ đánh giá theo các tiêu chí nêu trên. Đối với nhà thầu liên danh việc đánh giá thực hiện đối với từng nhà thầu trong liên danh theo phạm vi, giá trị tương ứng phần khối lượng công việc đảm nhận của nhà thầu theo thỏa thuận hoặc hợp đồng liên danh.
+ Quá trình xem xét đánh giá đối với từng tiêu chí, phải xem xét các yếu tố khách quan, bất khả kháng hoặc lỗi từ phía chủ đầu tư (bao gồm thay đổi phương án kết cấu công trình, điều chỉnh thiết kế, chậm GPMB, chậm kế hoạch vốn,...) gây ra làm ảnh hưởng đến việc thực hiện của nhà thầu.
2. Nội dung, tiêu chí đánh giá năng lực của nhà thầu tham gia:
Đánh giá năng lực các nhà thầu theo  mức “Đáp ứng yêu cầu/ Không đáp ứng yêu cầu” với nội dung, tiêu chí cụ thể như sau:
2.1. Đối với tư vấn khảo sát, thiết kế (cho các giai đoạn): Đánh giá Phụ lục 1 kèm theo.
2.2. Đối với tư vấn thẩm tra thiết kế: Đánh giá Phụ lục 2 kèm theo.
2.3. Đối với nhà thầu thi công xây dựng: Đánh giá Phụ lục 3 kèm theo.
2.4. Đối với nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng: Đánh giá Phụ lục 4 kèm theo.
3. Tổ chức thực hiện đánh giá:
3.1. Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình có trách nhiệm: Tổ chức  đánh giá năng lực nhà thầu theo các Phụ lục 1,2,3,4, gửi về Bộ (qua cơ quan chuyên môn được Bộ giao theo dõi các dự án đầu tư xây dựng) mỗi năm 2 lần vào trước ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 hàng năm.
Chủ đầu tư không báo cáo, báo cáo không chính xác hoặc không kịp thời đưa ra giải pháp xử lý vi phạm đối với các nhà thầu bị đánh giá “ Không đáp ứng yêu cầu” ở hai kỳ đánh giá liên tiếp, Bộ sẽ xử lý trách nhiệm của người đứng đầu chủ đầu tư trực thuộc Bộ; gửi văn bản đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh xử lý trách nhiệm người đứng đầu chủ đầu tư trực thuộc tỉnh, đồng thời sẽ xem xét việc tiếp tục giao làm chủ đầu tư hoặc chuyển đơn vị khác thực hiện.
3.2. Các Tổng cục, Cục, Vụ là cơ quan chuyên môn được Bộ giao theo dõi các dự án đầu tư xây dựng tổ chức giám sát chặt chẽ, kiếm tra, đôn đốc các chủ đầu tư tổ chức thực hiện, căn cứ báo cáo đánh giá của chủ đầu tư, tổ chức đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá, gửi về Bộ (qua Cục Quản lý xây dựng công trình) trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 hàng năm theo Phụ lục 5 kèm theo.
3.3. Cục Quản lý xây dựng công trình đánh giá, tổng hợp kết quả trên cơ sở đánh giá của các đơn vị, báo cáo Bộ xem xét công bố kết quả đánh giá năng lực của nhà thầu tham gia các dự án do Bộ quản lý trước ngày 15 tháng 7 và tháng 01 năm sau hàng năm.
3.4. Kết quả đánh giá năng lực của các nhà thầu sẽ được công bố, đăng tải công khai và lưu trữ trên trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Cục Quản lý xây dựng công trình làm cơ sở để xem xét trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Đối với các nhà thầu “Không đáp ứng yêu cầu”, chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc quyết liệt, giám sát chặt chẽ các nhà thầu khẩn trương khắc phục, đảm bảo yêu cầu; hoặc không mời nhà thầu này tham dự gói thầu mới do mình quản lý cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng gói thầu cũ, được chủ đầu tư xác nhận và có thông báo của Bộ; hoặc chủ đầu tư báo cáo Bộ cho phép chấm dứt hợp đồng, chuyển khối lượng còn lại cho nhà thầu khác thực hiện theo quy định và không cho tham gia dự thầu gói thầu mới trong Ngành cho đến khi có thông báo của Bộ cho phép nhà thầu vi phạm được tiếp tục tham dự thầu hoặc có thông báo kết quả huỷ thông tin nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo đấu thầu.
Văn bản này được áp dụng, thực hiện đánh giá từ 6 tháng cuối năm 2014 và thay thế Văn bản số 1252/BNN-XD ngày 27 tháng 5 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc đánh giá năng lực nhà thầu thi công xây dựng các dự án Ngành Nông nghiệp và PTNT. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc hoặc cần trao đổi thông tin, đề nghị các đơn vị phản ảnh bằng văn bản về Cục Quản lý xây dựng công trình để hướng dẫn, phối hợp giải quyết./.  
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các tổng cục: Thuỷ lợi, Thuỷ sản, Lâm nghiệp; 
- Các cục: QLXDCT, Chế biến NLTS và Nghề muối;
- Vụ Kế hoạch;
- Website Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Website Cục QLXDCT;
- Lưu: VT, XD (4).
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
Đã ký
 
 
Hoàng Văn Thắng

​ ​

File đính kèm: Đánh giá năng lực nhà thầu 15.12.2014 - Bộ.docĐánh giá năng lực nhà thầu 15.12.2014 - Bộ.doc10078 BNN-XD     12 14 Danh gia nang luc nha thau.pdf10078 BNN-XD 12 14 Danh gia nang luc nha thau.pdf

xdcb.vn
Các tin khác
 

 Liên kết website