Công văn số 7443/BNN-XD ngày 10/9/2015 về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ
BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số: 7443/BNN-XD
V/v báo cáo tình hình thực hiện  Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
Hà Nội, ngày 10 tháng   năm 2015
Kính gửi:
     - Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản, Lâm nghiệp;
     - Các Cục: Quản lý XDCT, Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, Bảo vệ thực
       vật, Chế biến –Thương mại NLTS và Nghề muối, Kinh tế Hợp tác
       PTNT;
     - Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế,            
       Khoa học Công nghệ và Môi trường.
Thực hiện công văn số 6101/BKHĐT-QLĐT ngày 31/8/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị trong phạm vi các dự án, nguồn vốn được Bộ giao quản lý báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước với các nội dung cụ thể như sau:
I. NỘI DUNG BÁO CÁO
1. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ:
Báo cáo các nội dung theo quy định tại Mục I văn bản số 6101/BKHĐT-QLĐT ngày 31/8/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể:
a) Kết quả phổ biến, quán triệt việc thực hiện và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (thống kê số, ký hiệu, ngày tháng ban hành và kèm theo bản sao văn bản (nếu có)).
b) Đối với các gói thầu áp dụng đấu thầu quốc tế:
- Nêu căn cứ của việc phân chia các gói thầu thuộc dự án, đề án, chương trình, dự toán (đối với mua sắm thường xuyên) để đấu thầu quốc tế và lý do của việc đấu thầu quốc tế đối với các gói thầu này.
- Các tiêu chí ưu đãi trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;
- Kết quả trúng thầu của nhà thầu trong nước (với tư các nhà thầu độc lập, liên danh, nhà thầu phụ) thực hiện gói thầu;
- Việc sử dụng vật tư, hàng hóa trong nước và vật tư hàng hóa nhập khẩu trong các gói thầu;
- Việc sử dụng lao động nước ngoài thực hiện các gói thầu, lý do của việc sử dụng lao động nước ngoài tại các gói thầu này.
c) Đối với các gói thầu áp dụng đấu thầu trong nước:
- Các tiêu chí ưu đãi trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu (đặc biệt đối với mua sắm hàng hóa);
- Việc sử dụng vật tư, hàng hóa trong nước và vật tư, hàng hóa nhập khẩu. Lý do sử dụng hoặc yêu cầu cung cấp vật tư, hàng hóa nhập khẩu đối với các gói thầu tổ chức đấu thầu trong nước.
d) Kết quả thanh tra, kiểm tra việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước từ năm 2010 đến tháng 6/2015; nêu rõ số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý (nếu có);
2. Đánh giá việc thực hiện chỉ thị số 494/CT-TTg
Các đơn vị đánh giá việc thực hiện chỉ thị 494/CT-TTg trong phạm vi quản lý của đơn vị (các kết quả đạt được; những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện).
3. Kiến nghị:
Trên cơ sở kinh nghiệm và thực tiễn thực hiện, các đơn vị có ý kiến kiến nghị, đề xuất để nâng cao chất lượng việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.
II. SỐ LIỆU BÁO CÁO
Tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện theo Biểu 01, Biểu 02 kèm theo văn bản này. Để đảm bảo thống nhất, tránh trùng lặp số liệu và liên hệ khi cần thiết, các đơn vị lưu ý khi tổng hợp số liệu:
- Chỉ tổng hợp số liệu đối với các dự án (hoặc hợp phần dự án), dự toán mua sắm thường xuyên được Bộ giao quản lý theo yêu cầu của các Biểu tại Phụ lục kèm theo. Trong đó:
+ Font chữ trong báo cáo và các Biểu phải sử dụng fontTimes New Roman, đơn vị tính cho tất cả các Biểu là “triệu đồng”.
+ Ghi rõ tên, điện thoại liên hệ (điện thoại cơ quan và di động) của người trực tiếp lập Biểu.
 Để thuận tiện trong công tác lập báo cáo, các đơn vị có thể tải văn bản này và các Biểu mẫu kèm theo tại trang Web của Cục Quản lý xây dựng công trình theo địa chỉ: http://www.xdcb.vn/.
III. PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO
- Phương thức gửi báo cáo: Các đơn vị phải nộp báo cáo kèm các Biểu số liệu đồng thời theo 02 phương thức:
+ Gửi trực tiếp bằng văn bản về Cục Quản lý XDCT.
+ Gửi files mềm theo địa chỉ E-mail: stockpnt@gmail.com. Tiêu đề file phải gồm tên đơn vị, số, ký hiệu và trích yếu văn bản.
 - Thời gian nộp báo cáo: trước ngày 05/10/2015
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện báo cáo đầy đủ nội dung, theo đúng phương thức, thời gian quy định./.
Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLXDCT;
- Lưu (20b).
 
 
                     KT.BỘ TRƯỞNG
                                   THỨ TRƯỞNG            
                            (đã ký)      
                        Hoàng Văn Thắng
File đính kèm: CV 7443_BNN_XD 10_9_2015 cua Bo NN_PTNT5.docx; Phu luc kem theo Cong van so 7443_BNN_XD ngay 10_9_2015.xlsxPhu luc kem theo Cong van so 7443_BNN_XD ngay 10_9_2015.xls
xdcb.vn
Các tin khác
 

 Liên kết website