Công văn 1834/XD-CĐ ngày 16/12/2014 của Cục gửi các chủ đầu tư về báo cáo công tác đấu thầu năm 2014
BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1834/XD-CĐ
V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014.
Hà Nội, ngày 16  tháng  12 năm 2014
 
Kính gửi: Chủ đầu tư các dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
      (Cục Quản lý xây dựng công trình chủ trì thẩm định).
Thực hiện công văn số 10008/BNN-XD ngày 15/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo công tác đấu thầu năm 2014, Cục Quản lý XDCT yêu cầu các đơn vị trong phạm vi các dự án được Bộ giao làm chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 (chỉ gồm các dự án do Cục Quản lý XDCT là đơn vị thẩm định) với các nội dung như sau:
1. Phần nội dung báo cáo:
Báo cáo các nội dung theo quy định tại Mục 1 văn bản số 10008/BNN-XD ngày 15/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, cụ thể:
a). Tình hình phổ biến, quán triệt việc thực hiện Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
b). Tình hình thực hiện phân cấp trong đấu thầu trước và sau khi Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, trong đó nêu rõ các văn bản hướng dẫn về phân cấp trong đấu thầu đã ban hành (loại văn bản, cấp ký, thời gian, hiệu lực, phạm vi).
c). Tình hình thực hiện Chỉ thị 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước và Chỉ thị 734/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC.
d). Nhận xét, đánh giá về năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu (số lượng cán bộ có chứng chỉ tham gia khóa học đấu thầu/số lượng cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu), trong đó cần nêu rõ nhu cầu (nếu có) đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về đấu thầu và các kiến thức khác cho cán bộ làm đấu thầu.
đ). Tình hình thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra về đấu thầu (số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra, các dự án được thanh tra, kiểm tra (kể cả các cuộc thanh tra, kiểm tra được lồng ghép nội dung về đấu thầu và kiểm tra chuyên về đấu thầu), khái quát những mặt đạt được cũng như tồn tại, sai sót được phát hiện hoặc chỉ ra trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đã được nêu trong kết luận thanh tra, kiểm tra tại đơn vị (nếu có).
e). Công tác giải quyết kiến nghị (số lượng văn bản nhận được, cách thức giải quyết và kết quả xử lý) và tình hình xử lý vi phạm về đấu thầu tại đơn vị (tổng số tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, hình thức xử lý vi phạm...).
g). Tổng hợp, đánh giá kết quả công tác đấu thầu thực hiện trong năm 2014 (theo quy định tại Phần II dưới đây), những tồn tại, hạn chế trong quản lý và thực hiện đấu thầu cần phải khắc phục trong thời gian tới (kể cả các nội dung liên quan đến năng lực, kinh nghiệm còn hạn chế của các nhà thầu thực hiện các dự án đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước) và các kiến nghị (về cơ chế chính sách, về hướng dẫn thực hiện...) để đảm bảo hiệu quả, hiệu lực trong quản lý và thực hiện công tác đấu thầu.
2. Phần tổng hợp số liệu:
 
T
ổng hợp số liệu về kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu năm 2014 theo các Biểu 01, Biểu 02, Biểu 03, Biểu 04, Biểu 05 tại các Phụ lục kèm theo văn bản này. Để đảm bảo thống nhất, tránh trùng lặp số liệu và liên hệ khi cần thiết, các đơn vị lưu ý khi tổng hợp số liệu:
 
:
+
Số liệu tại Biểu 01 bao gồm các dự án được Bộ giao quản lý nhưng không bao gồm số liệu tổng hợp tại Biểu 0
3.
 
+ Số liệu tại Biểu 04 không bao gồm các gói thầu sử dụng nguồn vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước. Đối với các gói thầu chỉ sử dụng vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước thì yêu cầu tổng hợp vào Biểu 01. Đối với các gói thầu sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nếu đã được cân đối trong chi thường xuyên thì yêu cầu tổng hợp vào Biểu 02.
 
.
- Font chữ trong báo cáo và các Biểu phải sử dụng fontTimes New Roman, đơn vị tính cho tất cả các Biểu là “triệu đồng
.
- Ghi rõ tên, điện thoại liên hệ (điện thoại cơ quan và di động) của người trực tiếp lập Biểu
.
3
. Phương thức và thời gian nộp báo cáo
:
- Phương thức gửi báo cáo: Các đơn vị phải nộp báo cáo kèm các Biểu số liệu đồng thời theo 02 phương thức:
+ Gửi trực tiếp bằng văn bản về Cục Quản lý XD
CT.
+ Gửi files mềm theo địa chỉ E-mail: stockpnt@gmail.com .
 
 - Thời gian nộp báo cáo: trước ngày 15/01/201
5.
Yêu cầu chủ dự án, chủ đầu tư các dự án nghiêm túc thực hiện báo cáo đầy đủ nội dung và đúng thời gian quy định. Trường hợp các chủ đầu tư không thực hiện hoặc không gửi báo cáo đúng thời gian trên, Cục Quản lý XDCT sẽ tổng hợp danh sách, báo cáo Bộ xem xét quyết định các hình thức xử lý phù hợp./.
Nơi nhận
:
-
Như trên;
-
TTr Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Các phòng: CĐ; TC; KH; B2;
- Lư
u.
 
 
 
 
                     CỤC TRƯỞNG
 
                              
   
 
                   (đã ký và đóng dấu)
 
                                                    
                      Nguyễn Vinh Quang
 

Ghi chú: Các đơn vị có thể tải văn bản này và các Biểu mẫu kèm theo tại trang Web của Cục QLXDCT theo địa chỉ: http://www.xdcb.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp: Anh Phạm Ngọc Thương, ĐT 0989 992 672 để được cung cấp theo địa chỉ Email của đơn vị.

File đính kèm: CV cac chu đâu tu ve bao cao dau thau  12 2014.docxCV cac chu đâu tu ve bao cao dau thau 12 2014.docxPhu luc yeu cau bao cao 12 2014 Chu dau tu.xlsx

xdcb.vn
Các tin khác
 

 Liên kết website