Danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn về thủy lợi ban hành năm 2010
DANH MỤC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA LĨNH VỰC THỦY LỢI
Năm 2010​
TT

Tên tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia

Số hiệu TCVN

Quyết định công bố ban hành

Nguồn gốc, xuất xứ

     1.         

Hệ thống công trình thủy lợi - Mạng lưới lấy mẫu chất lượng nước

TCVN 8367:2010

802/QĐ-BKHCN 13/5/2010

14TCN 168:2006

     2.         

Công trình thuỷ lợi - Hướng dẫn lập quy trình vận hành

TCVN 8412:2010

2097/QĐ-BKNCN 06/10/2010

14TCN 156-2005

     3.         

Công trình thuỷ lợi - Vận hành và bảo dưỡng giếng giảm áp cho đê

TCVN 8413:2010

2097/QĐ-BKNCN 06/10/2010

14TCN 144-2004

     4.         

Công trình thuỷ lợi - Quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước

TCVN 8414:2010

2097/QĐ-BKNCN 06/10/2010

14TCN 55-88

     5.         

Công trình thuỷ lợi - Quản lý tưới nước vùng không ảnh hưởng triều

TCVN 8415:2010

2097/QĐ-BKNCN 06/10/2010

14TCN 27-85

     6.         

Công trình thuỷ lợi - Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng trạm bơm va tuốc bin

TCVN 8416:2010

2097/QĐ-BKNCN 06/10/2010

14TCN 29-85

     7.         

Công trình thuỷ lợi - Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng trạm bơm điện

TCVN 8417:2010

2097/QĐ-BKNCN 06/10/2010

TCN 86-1991

     8.         

Công trình thuỷ lợi - Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng cống

TCVN 8418:2010

2097/QĐ-BKNCN 06/10/2010

14TCN 44-85

     9.         

Công trình thuỷ lợi - Thiết kế công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ

TCVN 8419:2010

2097/QĐ-BKNCN 06/10/2010

14TCN 84-91

  10.         

Công trình thuỷ lợi - Tính toán thuỷ lực công trình xả kiểu hở và xói lòng dẫn bằng đá do dòng phun

TCVN 8420:2010

2097/QĐ-BKNCN 06/10/2010

14TCN 81-90

  11.         

Công trình thuỷ lợi - Tải trọng và lực tác dụng lên công trình do sóng và tàu

TCVN 8421:2010

2097/QĐ-BKNCN 06/10/2010

14TCN 28-85

  12.         

Công trình thuỷ lợi - Thiết kế tầng lọc ngược công trình thuỷ công

TCVN 8422:2010

2097/QĐ-BKNCN 06/10/2010

14 TCN 11-85

  13.         

Công trình thuỷ lợi - Trạm bơm tưới, tiêu nước - Yêu cầu thiết kế công trình thuỷ công

TCVN 8423:2010

2097/QĐ-BKNCN 06/10/2010

HD.TL - C7-83 -

  14.         

Công trình thuỷ lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án thiết kế

TCVN 8477:2010

2915/QĐ-BKHCN

29/12/2010

14TCN 195:2006

  15.         

Công trình thuỷ lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án thiết kế

TCVN 8478:2010

2915/QĐ-BKHCN

29/12/2010

14TCN 186-2006

  16.         

Công trình đê đập - Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại

TCVN 8479:2010

2915/QĐ-BKHCN

29/12/2010

14TCN 182:2006

  17.         

Công trình đê đập - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo và xử lý mối gây hại

TCVN 8480:2010

2915/QĐ-BKHCN

29/12/2010

14TCN 88-93

  18.         

Công trình đê điều - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình

TCVN 8481:2010

2915/QĐ-BKHCN

29/12/2010

14TCN 165-2006

  19.         

Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định khả năng chịu tia cực tím, nhiệt độ, độ ẩm

TCVN 8482:2010

2915/QĐ-BKHCN

29/12/2010

14TCN 99-1996

  20.         

Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định dẫn nước

TCVN 8​483:2010

2915/QĐ-BKHCN

29/12/2010

14TCN 98-1996

  21.         

Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định sức bền kháng thủng bằng phép thử rơi côn

TCVN 8484:2010

2915/QĐ-BKHCN

29/12/2010

14TCN 96-1996

  22.         

Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định cường độ chịu kéo và độ giãn dài

TCVN 8485:2010

2915/QĐ-BKHCN

29/12/2010

14TCN 95-1996

  23.         

Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác kích thước lỗ lọc bằng phép thử sàng ướt

TCVN 8486:2010

2915/QĐ-BKHCN

29/12/2010

14TCN 94-1996

  24.         

Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định độ thấm xuyên

TCVN 8487:2010

2915/QĐ-BKHCN

29/12/2010

14TCN 97-1996


Đặng Quang Tuyên - Cục Quản lý XDCT
Các tin khác
 

 Liên kết website