Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018
BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 9706/BNN-XD

V/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018
       Kính gửi:

                     - Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản, Lâm nghiệp, Phòng chống thiên tai;

                     - Các Cục: Quản lý XDCT, Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, Bảo vệ thực vật, Chế biến                           và PTTT Nông sản, Quản lý chất lượng NLS và TS, Kinh tế Hợp tác và PTNT;

                     - Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế, Khoa học Công                           nghệ và Môi trường.

      Thực hiện quy định tại Điều 81 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị trong phạm vi các dự án/dự toán được Bộ giao quản lý báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018 theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ KH-ĐT quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu và báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, cụ thể như sau:

1. Nội dung báo cáo:

Gồm 02 phần: Nội dung báo cáo và tổng hợp số liệu, cụ thể như sau:

- Phần I - Nội dung báo cáo: Các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018 đầy đủ các nội dung theo yêu cầu tại Phụ lục 1 kèm theo.

- Phần II - Tổng hợp số liệu: Kèm theo báo cáo, các đơn vị tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu năm 2018 theo các Biểu 1, Biểu 2, Biểu 3, Biểu 4 tại Phụ lục 2 kèm theo văn bản này. Để đảm bảo thống nhất, tránh trùng lặp số liệu, các đơn vị lưu ý khi tổng hợp số liệu:

- Số liệu phải được tổng hợp bằng phần mềm Exel, có đầy đủ các cột, hàng theo Biểu mẫu (không tự ý thêm bớt hàng, cột; trường hợp không có số liệu thì để trống).

- Chỉ tổng hợp số liệu đối với các dự án (hoặc hợp phần dự án) được Bộ giao quản lý theo yêu cầu của các Biểu. Trong đó:

+ Số liệu tại Biểu 01 bao gồm các dự án được Bộ giao quản lý nhưng không bao gồm số liệu tổng hợp tại Biểu 02 và Biểu 03.

+ Số liệu tại Biểu 03 không bao gồm các gói thầu sử dụng nguồn vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước. Đối với các gói thầu chỉ sử dụng vốn đối ứng từ 2

ngân sách nhà nước thì yêu cầu tổng hợp vào Biểu 01. Đối với các gói thầu sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nếu đã được cân đối trong chi thường xuyên thì yêu cầu tổng hợp vào Biểu 02.

- Font chữ trong báo cáo và các Biểu phải sử dụng font "Times New Roman", đơn vị tiền là: Việt Nam Đồng (hoặc được quy đổi sang Việt Nam Đồng đối với đơn vị tiền là ngoại tệ), đơn vị tính cho tất cả các biểu là "triệu đồng", định dạng phân cách dấu chấm, phẩy đối với phần thập phân theo quy định hiện hành của Việt Nam.

- Ghi rõ tên, điện thoại liên hệ (điện thoại cơ quan và di động) của người trực tiếp lập biểu.

2. Phương thức và thời gian nộp Báo cáo:

- Phương thức gửi báo cáo: Các đơn vị phải nộp báo cáo kèm các Biểu số liệu đồng thời theo 02 hình thức sau:

+ Gửi trực tiếp bằng văn bản (có chữ ký và đóng dấu) về Cục Quản lý XDCT.

+ Gửi các bản mềm về địa chỉ e-mail: khanhtq.xd@gmail.com.

- Thời gian nộp báo cáo: trước ngày 10/01/2019.

Các đơn vị có thể tải văn bản này và các Biểu mẫu kèm theo tại trang web của Cục Quản lý Xây dựng công trình theo địa chỉ: http://www.xdcb.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp: Ông Trần Quốc Khánh (ĐT: 0904.682.659) để được cung cấp.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện báo cáo đầy đủ nội dung, theo đúng phương thức, thời hạn quy định; đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tính xác thực của các nội dung báo cáo và việc chậm trễ (nếu có)./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLXDCT;
- Lưu VT, XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

Hoàng Văn Thắng

 
xdcb.vn
Các tin khác
 

 Liên kết website