Công văn số 10873/BNN-XD về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10873 /BNN-XD

V/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017.

Hà Nội, ngày 29  tháng 12  năm 2017

Kính gửi:

     - Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản, Lâm nghiệp;

     - Các Cục: Quản lý XDCT, Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, Bảo vệ thực vật, Chế biến NLTS và Nghề muối, Kinh tế Hợp tác PTNT;

     - Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế,

       Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Thực hiện quy định của Luật đấu thầu, Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị trong phạm vi các dự án được Bộ giao quản lý báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017 với các nội dung như sau:

1. Nội dung báo cáo:

Gồm 02 phần: Nội dung báo cáo và tổng hợp số liệu, cụ thể như sau:

- Phần I - Nội dung báo cáo: Các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017 đầy đủ các nội dung theo yêu cầu tại Phụ lục 1 kèm theo.

- Phần II - Tổng hợp số liệu: Kèm theo báo cáo, các đơn vị tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu năm 2017 theo các Biểu 01, Biểu 02, Biểu 03, Biểu 04 tại Phụ lục 2 kèm theo văn bản này. Để đảm bảo thống nhất, tránh trùng lặp số liệu, các đơn vị lưu ý khi tổng hợp số liệu:

- Số liệu phải được tổng hợp bằng phần mềm Exel, có đầy đủ các cột, hàng theo Biểu mẫu (không tự ý thêm bớt hàng, cột; trường hợp không có số liệu thì để trống).

- Chỉ tổng hợp số liệu đối với các dự án (hoặc hợp phần dự án) được Bộ giao quản lý theo yêu cầu của các Biểu. Trong đó:

+ Số liệu tại Biểu 01 bao gồm các dự án được Bộ giao quản lý nhưng không bao gồm số liệu tổng hợp tại Biểu 02 và Biểu 03.

+ Số liệu tại Biểu 03 không bao gồm các gói thầu sử dụng nguồn vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước. Đối với các gói thầu chỉ sử dụng vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước thì yêu cầu tổng hợp vào Biểu 01. Đối với các gói thầu sử dụng vốn đối ứng trong các dự án ODA nếu đã được cân đối trong chi thường xuyên thì yêu cầu tổng hợp vào Biểu 02.

- Font chữ trong báo cáo và các Biểu phải sử dụng fontTimes New Roman, đơn vị tiền tệ là: Đồng Việt nam (hoặc được quy đổi sang đồng Việt Nam), đơn vị tính cho tất cả các Biểu là “triệu đồng”, định dạng phân cách dấu chấm, phẩy đối với phần thập phân theo quy định của Việt Nam.

- Ghi rõ tên, điện thoại liên hệ (điện thoại cơ quan và di động) của người trực tiếp lập Biểu.

2. Phương thức và thời gian nộp Báo cáo:

- Phương thức gửi báo cáo: Các đơn vị phải nộp báo cáo kèm các Biểu số liệu đồng thời theo 02 phương thức:

+ Gửi trực tiếp bằng văn bản về Cục Quản lý XDCT.

+ Gửi files mềm theo địa chỉ E-mail: stockpnt@gmail.com .

  - Thời gian nộp báo cáo: trước ngày 25/01/2018

Các đơn vị có thể tải văn bản này và các Biểu mẫu kèm theo tại trang Web của Cục QLXDCT theo địa chỉ: http://www.xdcb.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp: Ông Phạm Ngọc Thương, ĐT 0989 992 672 để được cung cấp theo địa chỉ Email của đơn vị.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện báo cáo đầy đủ nội dung, theo đúng phương thức, thời hạn quy định; đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tính xác thực của các nội dung báo cáo và việc chậm trễ (nếu có)./.​

Nơi nhận :

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Cục QLXDCT;

- Lưu: VT, XD (20b).

 

                     KT. BỘ TRƯỞNG

                                THỨ TRƯỞNG            

 

                      (đã ký)      

        

                      Hoàng Văn Thắng

 ​
xdcb.vn
Các tin khác
 

 Liên kết website