Góp ý dự thảo Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình/công trình Nông nghiệp và PTNT

BỘ NÔNG NGHIỆP

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỤC QUẢN LÝ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Số:  225     /XD-TC

V/v góp ý dự thảo Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình/công trình Nông nghiệp và PTNT


 

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi từ 1÷10 (Chủ đầu tư) 

Theo Khoản 4 Điều 123 Luật Xây dựng; Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Điều 13 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Cục Quản lý xây dựng công trình dự thảo Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình/công trình Nông nghiệp và PTNT.

Để hoàn thiện dự thảo Quy trình trước khi ban hành, Cục Quản lý xây dựng công trình đề nghị các chủ đầu tư nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo Quy trình nêu trên (dự thảo điện tử được đăng tải trên www.xdcb.vn) gửi về Cục Quản lý xây dựng công trình qua đường bưu điện và hộp thư điện tử letuantcxd@gmail.com trước ngày 22/3/2018.

Đề nghị các chủ đầu tư quan tâm, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

Các Phó Cục trưởng;​ 

- Lưu: VT.

 

Q. CỤC TRƯỞNG

 


 

Trần Tố Nghị

xdcb.vn
Các tin khác
 

 Liên kết website