Sơ kết phong trào thi đua “Xây dựng công trình thủy lợi đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ thi công” giai đoạn 2016-2018
      Sơ kết phong trào thi đua “Xây dựng công trình thủy lợi đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ thi công” giai đoạn 2016-2018 do Bộ quản lý để thực hiện Phong trào thi đua “Toàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới”,  với phạm vi, đối tượng là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý đầu tư, xây dựng các dự án, công trình thuỷ lợi, Cục Quản lý xây dựng công trình với nhiệm vụ được giao là Cơ quan Thường trực của phong trào thi đua (Ban Chỉ đạo) dự kiến tổ chức sơ kết phòng trào thi đua giai đoạn 2016-2018 nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý:

Tài liệu gửi kèm:

1/ Công văn báo cáo sơ kết 2016-2018

2/ Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 17/10/2016

3/ Bản giao ước thi đua

4/ Quyết định thành viên BCH

5/ Quyết định 1971/BNN-TCCB ngày 26/5/2016​

xdcb.vn
Các tin khác
 

 Liên kết website