Thu thập số liệu các thông số chủ yếu công trình thủy lợi trong 15 năm qua

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 CỤC QUẢN LÝ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  754 /XD-KH

Hà Nội, ngày 18  tháng 6 năm 2018

V/v: Thu thập số liệu các thông số chủ yếu công trình thủy lợi trong 15 năm qua.

 

   Kính gửi:....................................................................................................

                  

Thực hiện nhiệm vụ Bộ giao về điều tra thống kê thông tin các dự án thủy lợi xây dựng trong 15 năm qua nhằm xây dựng suất vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi phục vụ công tác quản lý đầu tư, Cục Quản lý xây dựng công trình đề nghị đơn vị báo cáo các thông số cơ bản về dự án do đơn vị là chủ đầu tư hoặc quản lý dự án, cụ thể:

-         Là công trình thủy lợi;

-         Cấp quyết định đầu tư là Bộ Nông nghiệp và PTNT hoặc Thủ tướng Chính phủ;

-         Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng từ 2003 đến nay (đã, đang thi công xây dựng hoặc đã được phê duyệt dự án đầu tư, chuẩn bị thi công xây dựng);

-         Nguồn vốn: trái phiếu Chính phủ;

(theo Phiếu điều tra dữ liệu kèm theo công văn này, đồng thời được đăng tải trên www.xdcb.vn).

Đề nghị đơn vị điền vào Phiếu và gửi về Cục Quản lý xây dựng công trình trước ngày 30/6/2018, đồng thời gửi thư điện tử theo địa chỉ: pkh.cucxd@gmail.com để Cục tổ chức tổng hợp, phân tích số liệu./.

Nơi nhận:        

- Như trên;

- Lưu: VT, KH.

Q. CỤC TRƯỞNG

 

(đã ký và đóng dấu)

 

              Trần Tố Nghị


​File đính kèm: Phieu_DT_01_du_an_TPCP_OK.docPhieu_DT_01_du_an_TPCP_OK.doc
​​
xdcb.vn
Các tin khác
 

 Liên kết website