Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
Thông tư này quy định chi tiết việc lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và yêu cầu đối với thành viên tham gia tổ thẩm định.

Thời gian thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ đề xuất tối đa là 20 ngày kể từ ngày tổ chức thẩm định nhận được đầy đủ hồ sơ trình đến ngày có báo cáo thẩm định.

Đối với thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, trường hợp gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn 02 túi hồ sơ, thời gian thẩm định được tính là tổng thời gian thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Để được tham gia tổ thẩm định, thành viên phải có tối thiểu 03 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến công việc được phân công hoặc 01 năm kinh nghiệm đối với gói thầu được thực hiện ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu; có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu quốc tế; không trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu và có bản cam kết theo quy định.

Đặc biệt, nghiêm cấm cá nhân tham gia thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu hoặc thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả lựa chọn nhà thầu… của gói thầu mà cá nhân đó hoặc cha, mẹ, con, vợ/chồng, anh, chị, em của cá nhân đã tham gia lập, đánh giá.

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT có hiệu lưc thi hành kể từ ngày 15/01/2016 và thay thế Thông tư  số 21/2010/TT-BKHĐT ngày 28/10/2010.

File đính kèm: 19-BKHDT.signed.pdf19-BKHDT.signed.pdf

xdcb.vn
Các tin khác