Công văn 2329/XD-CĐ ngày 30/12/2015 của Cục Quản lý xây dựng công trình V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2015

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC QUẢN LÝ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2329/XD-CĐ

V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2015.

Hà Nội, ngày  30  tháng  12 năm 2015

 

Kính gửi: Chủ đầu tư các dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý

      (Cục Quản lý xây dựng công trình chủ trì thẩm định).

Thực hiện công văn số  10664/BNN-XD ngày 30/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo công tác đấu thầu năm 2015, Cục Quản lý XDCT yêu cầu các đơn vị trong phạm vi các dự án được Bộ giao làm chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2015 (chỉ gồm các dự án do Cục Quản lý XDCT là đơn vị thẩm định) với các nội dung như sau:

A. NỘI DUNG BÁO CÁO:

Báo cáo các nội dung theo quy định tại Mục A văn bản số  10664/BNN-XD ngày 30/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, cụ thể:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2015:

1.Tổng hợp chung về kết quả thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu năm 2015:

Báo cáo chung tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2015, trong đó nêu rõ số lượng gói thầu, tng giá gói thầu, tng giá trúng thầu, tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu...), hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng chủ yếu, phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu (phương pháp giá đánh giá, phương pháp giá thấp nhất...), số lượng gói thầu mà nhà thầu được ưu đãi trúng thầu.

2. Công tác phổ biến, quán triệt việc thực hiện Luật Đấu thầu 43/2013/QH13, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn:

- Kết quả việc ph biến, quán triệt bằng văn bản.

- Số lượng hội nghị/hội thảo phổ biến, quán triệt thực hiện pháp luật về đấu thầu, số lượng đại biểu tham gia, thời lượng tổ chức.

- Số lượng các khóa đào tạo về đấu thầu (cơ bản, nâng cao, theo chuyên đề...), đơn vị tổ chức, số lượng học viên của từng khóa.

- Các hình thức phổ biến, quán triệt khác.

3. Tình hình thực hiện việc đăng tải thông tin trong đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng:

- Kết quả thực hiện việc đăng tải thông tin trong đấu thầu: Nêu cách thức đăng tải các thông tin trong đấu thầu và việc thực hiện chuyển đổi phương thức đăng tải thông tin từ Báo Đấu thầu sang tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Kết quả thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua mạng: Nêu rõ số lượng các gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, giá trị trúng thầu, lĩnh vực đấu thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, số lượng gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng mà nhà thầu được ưu đãi trúng thầu.

4. Tình hình phân cấp trong đấu thầu

Báo cáo tình hình thực hiện phân cấp trong đấu thầu, trong đó nêu rõ các văn bản hướng dẫn về phân cấp trong đấu thầu đã ban hành (loại văn bản, cấp ký, thời gian, hiệu lực, phạm vi).

5. Năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu: số lượng cán bộ có chứng chỉ tham gia khóa học đấu thầu/số lượng cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu.

6. Kết quả thanh tra, kiểm tra về đấu thầu:

- Số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra (bao gồm cả các cuộc thanh tra, kiểm tra được lồng ghép nội dung về đấu thầu và kiểm tra chuyên về đấu thầu).

- Các vấn đề chính được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra.

7. Công tác giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm về đấu thầu

- Số lượng văn bản kiến nghị nhận được, cách thức và kết quả giải quyết kiến nghị.

- Xử lý vi phạm về đấu thầu: Nêu tổng số tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, hình thức xử lý vi phạm, công khai xử lý vi phạm...

8. Đánh giá chung về năng lực, kinh nghiệm các nhà thầu trúng thầu và tiến độ triển khai các gói thu.

9. Các nội dung khác (nếu có).

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẤU THẦU NĂM 2015

Đề nghị các đơn vị đánh giá việc thực hiện công tác đấu thầu năm 2015 trong phạm vi quản lý (các kết quả đạt được; những tồn tại, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, kể cả các nội dung liên quan đến năng lực, kinh nghiệm còn hạn chế của các nhà thầu thực hiện các dự án đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước).

III. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu năm 2015, đề nghị các đơn vị nêu các kiến nghị, đề xuất (về cơ chế chính sách, về hướng dẫn thực hiện...) để đảm bảo hiệu quả, hiệu lực trong quản lý và thực hiện công tác đấu thầu.

B. PHẦN TỔNG HỢP SỐ LIỆU:

Kèm theo báo cáo, các đơn vị tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu năm 2015 (bằng phần mềm Excel) theo các Biểu 01, Biểu 02, Biểu 03, Biểu 04 và Biểu 05 tại các Phụ lục kèm theo văn bản này. Để đảm bảo thống nhất, tránh trùng lặp số liệu và liên hệ khi cần thiết, các đơn vị lưu ý khi tổng hợp số liệu:

- Chỉ tổng hợp số liệu đối với các dự án (hoặc hợp phần dự án) được Bộ giao quản lý theo yêu cầu của các Biểu tại Phụ lục kèm theo. Trong đó:

+ Số liệu tại Biểu 01 bao gồm các dự án được Bộ giao quản lý nhưng không bao gồm số liệu tổng hợp tại Biểu 03 và Biểu 04.

+ Số liệu tại Biểu 04 không bao gồm các gói thầu sử dụng nguồn vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước. Đối với các gói thầu chỉ sử dụng vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước thì yêu cầu tổng hợp vào Biểu 01. Đối với các gói thầu sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nếu đã được cân đối trong chi thường xuyên thì yêu cầu tổng hợp vào Biểu 02.

+ Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi, Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp, Ban Quản lý các dự án Lâm Nghiệp phải cáo cáo đầy đủ các nội dung, số liệu đối với các dự án được Bộ giao làm chủ dự án (bao gồm phần do mình làm chủ đầu tư và phần do các địa phương làm chủ đầu tư).

- Font chữ trong báo cáo và các Biểu phải sử dụng fontTimes New Roman, đơn vị tính cho tất cả các Biểu là “triệu đồng”.

- Ghi rõ tên, điện thoại liên hệ (điện thoại cơ quan và di động) của người trực tiếp lập Biểu.

C. PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO:

- Phương thức gửi báo cáo: Các đơn vị phải nộp báo cáo kèm các Biểu số liệu đồng thời theo 02 phương thức:

+ Gửi trực tiếp bằng văn bản về Cục Quản lý XDCT.

+ Gửi files mềm theo địa chỉ E-mail: stockpnt@gmail.com .

- Thời gian nộp báo cáo: trước ngày 15/01/2016.

Các đơn vị có thể tải văn bản này và các Biểu mẫu kèm theo tại trang Web của Cục QLXDCT theo địa chỉ: http://www.xdcb.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp: ông Phạm Ngọc Thương, điện thoại 0989 992 672 để được cung cấp theo địa chỉ Email của đơn vị.

Yêu cầu chủ dự án, chủ đầu tư các dự án nghiêm túc thực hiện báo cáo đầy đủ nội dung và đúng thời gian quy định. Trường hợp các chủ đầu tư không thực hiện hoặc không gửi báo cáo đúng thời gian trên, Cục Quản lý XDCT sẽ tổng hợp danh sách, báo cáo Bộ xem xét quyết định các hình thức xử lý phù hợp./.

Nơi nhận :

- Như trên;

- TTr Hoàng Văn Thắng (để b/c);

- Các phòng: CĐ; TC; KH; B2;

- Lưu.

 

                     CỤC TRƯỞNG

                                 

                  

                                                                

                      Nguyễn Vinh Quang

           

File đính kèm: CV_2329_XD_CD_30_12_2015_của_Cuc_gui_CĐT_tu_ve_bao_cao_dau_thau__12_2015.docxCV_2329_XD_CD_30_12_2015_của_Cuc_gui_CĐT_tu_ve_bao_cao_dau_thau__12_2015.docxPhu_luc_kem_Cv_2329_XD_CĐ_yeu_cau_bao_cao_12_2015_CĐT.xlsxPhu_luc_kem_Cv_2329_XD_CĐ_yeu_cau_bao_cao_12_2015_CĐT.xlsx

xdcb.vn
Các tin khác