Công văn số 235/BNN-XD ngày 09/01/2017 đề nghị các Tổng cục, Cục, Vụ báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2016.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 235/BNN-XD

V/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt
động đấu thầu
năm 2016.
Hà Nội, ngày 09 tháng 01  năm 2017​
  

Kính gửi:

     - Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản, Lâm nghiệp;

     - Các Cục: Quản lý XDCT, Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, Bảo vệ thực vật, Chế biến NLTS và Nghề muối, Kinh tế Hợp tác PTNT;

     - Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế,

       Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Thực hiện Công văn số 10702/BKHĐT-QLĐT ngày 27/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2016, Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị trong phạm vi các dự án được Bộ giao quản lý báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2016 với các nội dung như sau:

1. Nội dung báo cáo:

Gồm 02 phần: Nội dung báo cáo và tổng hợp số liệu, cụ thể như sau:

- Phần I - Nội dung báo cáo: Các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2016 đầy đủ các nội dung theo yêu cầu tại Phụ lục 1 kèm theo.

- Phần II - Tổng hợp số liệu: Kèm theo báo cáo, các đơn vị tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu năm 2016 theo các Biểu 01, Biểu 02, Biểu 03, Biểu 04, Biểu 05 tại Phụ lục 2 kèm theo văn bản này. Để đảm bảo thống nhất, tránh trùng lặp số liệu, các đơn vị lưu ý khi tổng hợp số liệu:

- Số liệu phải được tổng hợp bằng phần mềm Exel, có đầy đủ các cột, hàng theo Biểu mẫu (không tự ý thêm bớt hàng, cột; trường hợp không có số liệu thì để trống).

- Chỉ tổng hợp số liệu đối với các dự án (hoặc hợp phần dự án) được Bộ giao quản lý theo yêu cầu của các Biểu. Trong đó:

+ Số liệu tại Biểu 01 bao gồm các dự án được Bộ giao quản lý nhưng không bao gồm số liệu tổng hợp tại Biểu 02 và Biểu 03.

+ Số liệu tại Biểu 03 không bao gồm các gói thầu sử dụng nguồn vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước. Đối với các gói thầu chỉ sử dụng vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước thì yêu cầu tổng hợp vào Biểu 01. Đối với các gói thầu sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nếu đã được cân đối trong chi thường xuyên thì yêu cầu tổng hợp vào Biểu 02.

- Font chữ trong báo cáo và các Biểu phải sử dụng fontTimes New Roman, đơn vị tiền là: Đồng Việt nam, đơn vị tính cho tất cả các Biểu là “triệu đồng”, định dạng phân cách dấu chấm, phẩy đối với phần thập phân theo quy định của Việt Nam.

- Ghi rõ tên, điện thoại liên hệ (điện thoại cơ quan và di động) của người trực tiếp lập Biểu.

2. Phương thức và thời gian nộp Báo cáo:

- Phương thức gửi báo cáo: Các đơn vị phải nộp báo cáo kèm các Biểu số liệu đồng thời theo 02 phương thức:

+ Gửi trực tiếp bằng văn bản về Cục Quản lý XDCT.

+ Gửi files mềm theo địa chỉ E-mail: stockpnt@gmail.com .

  - Thời gian nộp báo cáo: trước ngày 01/02/2017

Các đơn vị có thể tải văn bản này và các Biểu mẫu kèm theo tại trang Web của Cục QLXDCT theo địa chỉ: http://www.xdcb.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp: Ông Phạm Ngọc Thương, ĐT 0989 992 672 để được cung cấp theo địa chỉ Email của đơn vị.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện báo cáo đầy đủ nội dung, theo đúng phương thức, thời hạn quy định; đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tính xác thực của các nội dung báo cáo và việc chậm trễ (nếu có)./.​

Nơi nhận :​

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Cục QLXDCT;

- Lưu: VT, XD (20b).​​KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG             Hoàng Văn Thắng​             

 
​​​
xdcb.vn
Các tin khác