Ngày 26/10/2015, Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
- Thông tư quy định chi tiết việc lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, trừ gói thầu mua thuốc quy định tại điểm g khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.
- Thông tư triển khai chi tiết những nội dung mới trong Luật Đấu thầu 2013 góp phần khắc phục những tồn tại, khó khăn, bất cập trong quá trình lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi các quy định của pháp luật về đấu thầu và tạo nhiều thuận lợi cho bên mời thầu, chủ đầu tư.
- Thông tư gồm 11 Điều, kèm theo Phụ lục với 3 mẫu văn bản gồm:
+ Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
+ Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
+ Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định như sau: Đối với từng gói thầu cần nêu rõ hình thức lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà thầu trong nước hay quốc tế, có áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn hay không, lựa chọn nhà thầu qua mạng hay không trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật về đấu thầu.
- Trường hợp lựa chọn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi thì không cần giải trình lý do áp dụng; trường hợp áp dụng đấu thầu quốc tế thì cần giải trình lý do áp dụng đấu thầu quốc tế. 
- Nghiêm cấm việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không phải là hình thức đấu thầu rộng rãi khi không đủ điều kiện theo Luật đấu thầu 2013.

Thông tư bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2015, thay thế Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu.

File đính kèm: 10_2015_TT-BKHDT_294279.doc10_2015_TT-BKHDT_294279.doc

xdcb.vn
Các tin khác