Ngày 27/10/2015, Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
- Thông tư quy định chi tiết việc lập HSYC được xây dựng trên tinh thần tuân thủ nguyên tắc là không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính đối với chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu trong quá trình đấu thầu. 
- Thông tư quy định mẫu hồ sơ đấu thầu, trong đó có Mẫu HSYC chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh chỉ là mẫu hóa hồ sơ trong lựa chọn nhà thầu, qua đó tạo thuận lợi cho các đơn vị trong quá trình đấu thầu, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu (do cải thiện chất lượng hồ sơ mời thầu, HSYC), đặc biệt là trong bối cảnh năng lực chuyên môn của nhiều đơn vị còn hạn chế.
 - Thông tư hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường và quy trình rút gọn; các mẫu HSYC, bản yêu cầu báo giá, dự thảo hợp đồng; yêu cầu v việc nêu nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa trong HSYC.
- Thông tư gồm có 5 điều và ban hành kèm theo Thông tư có 6 mẫu hồ sơ, bao gồm:
+ Mẫu HSYC áp dụng cho gói thầu xây lắp thực hiện chỉ định thầu trong nước theo quy trình thông thường (Mẫu số 1 – HSYC chỉ định thầu xây lắp);
 + Mẫu HSYC áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa thực hiện chỉ định thầu trong nước theo quy trình thông thường (Mẫu số 2 – HSYC chỉ định thầu mua sắm hàng hóa);
 + Mẫu HSYC áp dụng cho gói thầu xây lắp thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước theo quy trình thông thường (Mẫu số 3 – HSYC chào hàng cạnh tranh xây lắp);
+ Mẫu HSYC áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước theo quy trình thông thường (Mẫu số 4 – HSYC chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa);
+ Mẫu bản yêu cầu báo giá áp dụng cho gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa thực hiện chào hàng cạnh tranh trong nước theo quy trình rút gọn (Mẫu số 5 – Bản yêu cầu báo giá);
+ Mẫu dự thảo hợp đồng áp dụng cho gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa thuộc hạn mức chỉ định thầu (Mẫu số 6 – Dự thảo hợp đồng cho chỉ định thầu rút gọn).
- Đặc biệt, trong số 6 mẫu này, có 2 mẫu mới được bổ sung là Bản yêu cầu báo giá và Dự thảo hợp đồng cho chỉ định thầu rút gọn. Đây là các mẫu cho các gói thầu hạn mức thấp nhưng có tần suất sử dụng Mẫu nhiều.
Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuận tiện khi áp dụng, Thông tư đã tách riêng Mẫu HSYC chào hàng cạnh tranh cho gói thầu mua sắm hàng hóa và xây lắp.

Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/12/2015, thay thế Thông tư số 04/2010/TT-BKH của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập HSYC chỉ định thầu xây lắp và Thông tư số 11/2010/TT-BKH của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết v chào hàng cạnh tranh.

 

File đính kèm: 11_2015_TT-BKHDT_294192.doc11_2015_TT-BKHDT_294192.doc

xdcb.vn
Các tin khác