Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
1. Gói thầu áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ:

Bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu căn cứ vào báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia.

2. Gói thầu áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn, 2 túi hồ sơ:

- Bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật căn cứ vào  báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của tổ chuyên gia.

- Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phải được tổ chức thẩm định trước khi chủ đầu tư phê duyệt.

- Bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu căn cứ vào báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính của tổ chuyên gia.

3. Trên cơ sở kết quả xếp hạng nhà thầu và thương thảo hợp đồng, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

4. Kết quả lựa chọn nhà thầu phải được thẩm đinh trước khi phê duyệt.

Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2016 kèm theo  08 phụ lục.

Phụ lục 1: Mẫu Biên bản đóng thầu

Phụ lục 2A: Mẫu Biên bản mở thầu (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)

Phụ lục 2B: Mẫu Biên bản mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)

Phụ lục 3A: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)

Phụ lục 3B: Mẫu Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)

Phụ lục 4: Mẫu Biên bản mở hồ sơ đề xuất về tài chính (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)

Phụ lục 5A: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)

Phụ lục 5B: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu (đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)

Phụ lục 6A: Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp)

Phụ lục 6B: Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn)

Phụ lục 7: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Phụ lục 8: Mẫu Bản cam kết

 

File đính kèm: TT_23_21_12_15__BC_danh_gia_HS_du_thau.docTT_23_21_12_15__BC_danh_gia_HS_du_thau.doc

xdcb.vn
Các tin khác