V/v tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị 494/CT-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 10/3/2016, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 1922/BNN-XD V/v tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị 494/CT-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, Bộ Nông nghiệp và PTNT (Bộ). Trong đó, Bộ yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các chủ dự án, chủ đầu tư, bên mời thầu dự án có liên quan đến sử dụng vốn nhà nước do Bộ quản lý:

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước và các nội dung tại văn bản số 6838/BNN-XD ngày 20/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; đồng thời tổ chức rà soát các dự án đang triển khai, các dự án tiếp tục triển khai mở mới theo kế hoạch để xây dựng nhu cầu nhập khẩu hàng năm đối với các loại hàng hóa cần thiết phải nhập khẩu để sử dụng cho dự án; tổng hợp vào báo cáo Bộ theo định kỳ hàng năm.

Bộ cũng giao các Tổng cục, Cục, Vụ tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư, chủ dự án, bên mời thầu thực hiện nghiêm các nội dung tại điểm 1 và điểm 2 công văn này và văn bản số 6838/BNN-XD ngày 20/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; đồng thời tổng hợp nhu cầu nhập khẩu hàng năm đối với các loại hàng hóa cần thiết phải nhập khẩu để sử dụng cho dự án cùng với báo cáo Bộ theo định kỳ hàng năm về kết quả tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu của các chủ đầu tư, chủ dự án đối với các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý.

Bộ giao Vụ Kế hoạch phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước thay thế hàng nhập khẩu trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Bộ; tổng hợp và xây dựng nhu cầu nhập khẩu hàng năm đối với các loại hàng hóa cần thiết phải nhập khẩu để sử dụng cho các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước do Bộ quản lý báo cáo Bộ để Bộ báo cáo Chính phủ theo quy định./.​​

Phạm Ngọc Thương - Phòng Chế độ - Dự toán (Nguồn: Văn bản số 1992/BNN-XD ngày 10/3/2016 của Bộ NN&PTNT)
Các tin khác